Jak zostać Tłumaczem Przysięgłym?

Osoba, którą przedstawimy w dzisiejszym artykule świetnie posługuje się językiem obcym, odnajduje się w różnych stylach komunikacyjnych, dzięki czemu w sposób profesjonalny sporządza przekłady specjalistycznych tekstów źródłowych. Doświadczony tłumacz przysięgły to osoba, która musi spełnić szereg wymogów formalnych, a jego obowiązki różnią się od pracy osoby zajmującej się wykonywaniem klasycznych przekładów. Poniżej opisujemy kompetencje wyróżniające takiego specjalistę oraz przebieg kwalifikacji do zawodu.

 

Tłumacz przysięgły - kim jest i czym się zajmuje?

Przygotowywanie przekładów uwierzytelnionych, a więc dokumentów opatrzonych pieczęcią, które mogą być składane w urzędach, sądach oraz pozostałych placówkach administracji publicznej, wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości języka obcego, lecz również uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Sporządzanie przekładów aktów cywilnych, umów czy innych specjalistycznych dokumentów wymaga przestrzegania restrykcyjnych zasad dotyczących wyłącznie tłumaczy przysięgłych.

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania pełnej bezstronności, przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz zasad opisanych w Kodeksie Zawodowym. Do jego obowiązków należy również prowadzenie specjalnego repertorium z listą wszystkich zrealizowanych przez siebie przekładów. Niestosowanie się do powyższych reguł może skutkować nałożeniem kary finansowej, a w niektórych przypadkach nawet utratą praw do wykonywania zawodu.

 

Jakie wymagania musi spełniać tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia specjalistyczne prawne, a konkretnie uwierzytelnione, to taki rodzaj przekładu, do którego realizacji konieczne jest uzyskanie specjalnych uprawnień. Przed przystąpieniem do obowiązkowego egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskaniem wpisu na listę osób upoważnionych do realizacji przekładów przysięgłych, należy jednak spełnić konkretne wymagania konieczne do wykonywania tego zawodu. Każdy tłumacz przysięgły musi:

  • posiadać polskie obywatelstwo lub innego kraju należącego do Unii Europejskiej,
  • biegle posługiwać się zarówno językiem polskim i obcym,
  • posiadać aktualne oświadczenie o niekaralności,
  • ukończyć studia lub posiadać potwierdzenie znajomości języka w postaci certyfikatu.

Po zaliczeniu państwowego egzaminu, tłumacz przysięgły składa uroczyste ślubowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. W chwilą uzyskania pieczęci imiennej może przystąpić do wykonywania pracy.